Achtergrondinformatie aanbestedingen

Europese Aanbesteding via openbare procedure

Dit is een aanbestedingsprocedure in één ronde. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. Iedere geïnteresseerde aanbieder kan direct inschrijven.

De aanbestedende dienst mag bepalen dat enkel inschrijvers die aan de door hem gestelde geschiktheidseisen voldoen voor verlening van de opdracht in aanmerking komen. Gunning geschiedt op basis van de inschrijving. De aanbestedende dienst mag niet met inschrijvers onderhandelen over de ingediende inschrijvingen.

Openbare procedures worden vaak toegepast bij het plaatsen van een opdracht in een markt die een overzichtelijk en een beperkt aantal partijen kent. Een voordeel is de relatief beperkte duur van ongeveer 8 weken van deze procedure.

Meervoudig onderhands aanbesteden

Hier nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen.

U moet kunnen motiveren waarom u specifiek deze ondernemingen heeft uitgenodigd voor een offerte. Er gelden geen voorschriften tot openbare bekendmaking of voorschriften voor de duur van termijnen.

U gunt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of – mits gemotiveerd – op basis van laagste prijs of op laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Bij het aanbesteden van diensten en leveringen onder de drempel hoeft gebruik van het criterium laagste prijs/kosten niet gemotiveerd te worden.

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/aanbestedingsregels